VELOX 2949k M

MWIR high definition

 • 1920 x 1536 pixel
 • 3.6 - 4.9 µm
 • 100 Hz
 • InSb                                                                                         more ...

VELOX 1310k SM

MWIR high definition

 • 1280 x 1024 pixel
 • 1.5 - 5.5 µm
 • 180 Hz
 • InSb                                                                                           more ...

VELOX 1310k SM/M

MWIR high definition

 • 1280 x 1024 pixel
 • 1.5/3 - 5/5.5 µm
 • 100 Hz
 • InSb or MCT                                                                                  more ...

VELOX 1310k L

LWIR high definition

 • 1280 x 1024 pixels
 • 7.7 - 9.4 µm
 • 50 Hz
 • MCT                                                                                                 more ...                                       

VELOX 327k N

NIR high speed

 • 640 x 512 pixels
 • 0.4 - 1.7 µm
 • 355 Hz
 • InGaAs                                                                                          more ...

VELOX 327k SM

MWIR high speed

 • 640 x 512 pixels
 • 1.5 - 5.5 µm
 • 355 Hz
 • InSb                                                                                                more ...

VELOX 327k SM/M

MWIR standard

 • 640 x 512 pixels
 • 1.5/3.7 - 5/5.5 µm
 • 100 - 120 Hz
 • InSb or MCT                                                                                    more ...

VELOX 327k L

LWIR high speed

 • 640 x 512 pixels
 • 7.6 - 9.5 µm
 • 355 Hz
 • T2SL                                                                                               more ...

VELOX 327k L/veL

LWIR / extended

 • 640 x 512 pixels
 • 7.7 - 9.4/≥11.0 µm
 • 120 - 234 Hz
 • MCT                                                                                                more ...

VELOX 147k M

MWIR ultra speed

 • 384 x 384 pixels
 • 3 - 5 µm
 • 1000 Hz
 • MCT                                                                                                 more ...

VELOX 147k ML

MW-LW ultra speed

 • 384 x 384 pixels
 • 2.5 - 10 µm
 • 1000 Hz
 • MCT                                                                                                 more ...

VELOX 110k S

SWIR high speed

 • 384 x 288 pixels
 • 0.9 - 2.5 µm
 • 450 Hz
 • MCT                                                                                               more ...

VELOX 110k veL

LWIR extended

 • 384 x 288 pixels
 • 7.7 - 11.5 µm
 • 168 Hz
 • MCT                                                                                               more ...

VELOX 81k SM/M

MWIR mid-format

 • 320 x 256 pixels
 • 1.5/3.0 - 5/5.5 µm
 • 384 - 487 Hz
 • InSb or MCT                                                                               more ...

VELOX 81k L/veL

LWIR / extended

 • 320 x 256 pixels
 • 7.7 - 9.4/11.5 µm
 • 487 Hz
 • MCT                                                                                               more ...

IRCAM GmbH
Nürnberger Str. 71
D-91052 Erlangen

Fon: +49 - 9131 - 970098-0
Fax: +49 - 9131 - 970098-99
E-Mail: info@ircam.de